Otázky a odpovede

Odpoveď k príspevku p. Šimkovej

Dobrý deň,

odpoveď na Váš príspevok bude asi rozsiahlejšia, možno by bolo dobré prísť a porozprávať sa, ale keďže ste volili takýto spôsob komunikácie, pokúsime sa situáciu objasniť:

            Okrem Vami uvedenej triedy nemajú priamo v triede toalety ešte ďalšie dve triedy. Deti musia tiež opustiť triedu, keď idú na toaletu. Často krát počas dňa idú všetci spolu s učiteľkou (pred a po desiatovaní, pred a po pobyte vonku, pred a po obede, pred a po odpočinku, pred a po olovrante). Keď sa však stane, že potrebujú okrem toho ešte individuálne, p. učiteľka, ktorá dieťa púšťa na toaletu, vie, že ho púšťa, teda vie o ňom. Navyše – v čase, keď je s deťmi v triede len jedna učiteľka (t.j. dopoludnia do 9.30 a popoludní od 14.30, pohybuje sa v blízkosti upratovačka, ktorá je učiteľke nápomocná v potrebných situáciách. Čo sa týka nestihnutia dobehnúť, to sa občas stane aj v iných triedach (aj u väčších detí – napr. ak je veľká miestnosť, a dieťa, ktoré má potrebu, ak sa nachádza na opačnom konci miestnosti od toaliet, má trasu k toaletám aj dlhšiu než je trasa z Vašej triedy po toalety, hoci na toalety vchádza priamo z triedy).

            Vašu obavu, že dieťa utečie, chápeme ako prirodzenú obavu matky o dieťa. Avšak  p. učiteľky majú prehľad o tom, kde sa ktoré dieťa nachádza, sú za deti zodpovedné, a to tak vo Vašej triede, ako aj vo všetkých ostatných (deti sa občas vypýtajú aj do šatne – do svojej skrinky) Napokon - zmyslieť si utiecť nevyplýva ani tak z vekových, ako skôr z individuálnych charakteristík detí, stať sa to (teoreticky) teda môže v ktorejkoľvek vekovej skupine, avšak ako už bolo vyššie uvedené, učiteľka je za deti zodpovedná v plnej miere. Aj v tom spočíva náročnosť našej práce. A veľmi dôležité je v tejto súvislosti spomenúť, že dvere na dolnej chodbe vedúce k východu sú po odchode rodičov ráno z MŠ zamknuté.

            Čo sa týka tých najstarších detí, ktoré sú v susedstve so spomínanou triedou a majú vchod do toaliet priamo z triedy – aj tu by sa (opäť teoreticky) mohlo stať, že dieťa utečie, nakoľko z toaliet vedú ešte jedny dvere do šatne (aby mali prístup k toaletám deti z oboch tried).  Aj túto situáciu musí mať učiteľka pod kontrolou. Výmena detí vrámci týchto dvoch tried je nemožná z toho dôvodu, že ide o rozdielne miestnosti, čo sa rozlohy týka. Veľkých detí chodí po celý školský rok do MŠ podstatne viac (po 3 – 4 rokoch dochádzky do MŠ majú lepšiu obranyschopnosť, nie sú tak často choré), sú pohyblivejšie, hlučnejšie, potrebujú väčší priestor než najmenšie deti. Napokon, Vám by sa iste tiež nepáčilo, keby aj Vaše dieťa, keď bude staršie, išlo z väčšieho priestoru do menšieho a bolo by tam okrem neho ešte 24 veľkých detí.

            Budova MŠ bola daná do užívania v r. 1985 pôvodne pre 3 triedy. Postupne sa robili opatrenia, aby mohlo byť prijatých viac detí. Dostavovanie, prerábanie nie je nikdy to isté, ako keď sa niečo stavia celé nanovo. Možnosti sú obmedzenejšie. V súčasnosti je v prevádzke 6 tried, z toho 2 triedy sú novovybudované v nedávno pristavenej časti budovy, čo sa nám v spolupráci s obcou podarilo uskutočniť, aby sme mohli vyhovieť stále väčšiemu záujmu rodičov o dochádzku detí do MŠ. Dôležité je tiež uviesť, že novovybudovaná časť budovy mohla byť uvedená do prevádzky až po súhlase RÚVZ, ktorý priestory schválil. Zo začiatku sme aj mali v pláne, že v triede bude zároveň aj spálňa a ležadlá sa budú rozkladať a skladať, to však RÚVZ z hygienických dôvodov nepovolil. Ak by táto trieda nemohla byť v prevádzke, okolo 20 žiadostí o prijatie detí do MŠ by muselo zostať neuspokojených (a deti, ktoré nemajú zamestnaných rodičov, by museli zostať doma – uprednostňujú sa predškoláci a deti zamestnaných rodičov). My však chceme vychádzať v ústrety a poskytnúť možnosť predprimárneho vzdelávania čo najväčšiemu počtu detí (koľko nám zákon a kapacita MŠ dovoľuje). Okrajovo uvediem aj situácie z niektorých MŠ, ktoré sú napr. umiestnené v priestoroch ZŠ a malé deti musia chodiť na toalety cez veľkú chodbu (s tvrdým, nebezpečne šmykľavým povrchom) cez prestávku plnú žiakov ZŠ, počúvať hrmot stoličiek a buchot ťažkých lôpt, keď majú žiaci ZŠ na chodbe hodinu TV. Aj v  takýchto podmienkach funguje prevádzka niektorých MŠ.

            Napriek všetkému uvedenému sme aj v predošlých rokoch hľadali možnosti, ako zlepšiť podmienky a vyhovujúcou sa nám už dlhšiu dobu osvedčila výpomoc absolventov evidovaných na Úrade práce, ktorí aj v tejto triede v uplynulých školských rokoch vypomáhali. Takúto výpomoc sme žiadali aj pre tento školský rok ešte koncom uplynulého školského roka. Vzhľadom na zdĺhavý proces vybavovania budeme mať túto výpomoc k dispozícii od 1. 11. 2012, čiže od ďalšieho mesiaca. Jedna z dvoch asistentiek bude tak, ako aj v predošlých rokoch, pridelená do Vašej triedy.

Milá pani Šimková!   

Na záver už len toľko – učiteľky v každej triede sú si plne vedomé svojej zodpovednosti za „Vaše“ detičky. Ak aj náhodou nie sú v pätách detí, ktoré idú na WC, to ešte neznamená, že ich nemajú pod kontrolou. Zatiaľ v danej triede nebol žiadny problém a deti a aj pani učiteľky všetko úžasne zvládali. Možno laickému pozorovateľovi sa zdá, že detičky sa motajú po chodbe, ale naozaj učiteľky aj touto formou ich vedú k samostatnosti, sebaobslužným činnostiam... a sama budete milo prekvapená čomu všetkému Vaše dieťa za tie tri roky dochádzky do MŠ naučia!

Bola by som bola veľmi rada, aby sa problémy týkajúce sa Vašich detí najskôr riešili osobne a nie takouto formou a navyše vyzývať ďalších rodičov ku kritike považujem za veľmi nevhodné.  Sme za otvorenú komunikáciu, za vylepšovanie podmienok v ktorých Vaše deti prežijú kus svojho detstva. Verte, že robíme všetko preto, aby sa Vaše deti v MŠ cítili čo najlepšie a dúfam, že sa nám to aj darí.

S pozdravom ....vedenie MŠ Močenok

Odpoveď k otázke: "Aké sú mesačné náklady rodičov na jedno dieťa v MŠ?"

Rodič (zákonný zástupca) uhrádza za jedno dieťa poplatok za MŠ 8,30 eur mesačne (predškoláci tento poplatok neplatia) + stravné 1,12 eur/deň. Okrem toho uhrádza jeden krát ročne (v septembri) zápisné - 10 eur a triedny fond - 10 eur (tieto jednorazové poplatky odsúhlasujú rodičia na schôdzi rodičovského združenia).