Informácie o nás

Charakteristika materskej školy

Materská škola v Močenku, na ulici Vinohradská 1595/3, je v prevádzke od 1. septembra 1984. Od 1. júla 2002 je jej zriaďovateľom Obec Močenok. Od 1. januára 2004 je materská škola samostatnou rozpočtovou organizáciou (má právnu subjektivitu). Štatutárnym zástupcom materskej školy je riaditeľka školy.

Materská škola je šesťtriedna, s celodennou prevádzkou a poskytuje vzdelávanie deťom vo veku od troch do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa poskytuje vzdelávanie aj deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prevádzka materskej školy je od 6,oo do 17,oo hodiny. Na základe potrieb a požiadaviek zákonných zástupcov materská škola poskytuje možnosť vzdelávania deťom v dopoludňajších hodinách, alebo len v určených dňoch v týždni.

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie detí ako prvý stupeň vzdelania. Dieťa, absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu, získa predprimárne vzdelanie – ukončené osvedčením. Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v slovenskom jazyku.