Vážení rodičia!

Na základe výsledkov prieskumu záujmu o dochádzku počas jarných školských prázdnin zriaďovateľ – obec Močenok, rozhodol o prerušení prevádzky materskej školy

od 20.02.2023 do 24.02.2023.

Prevádzka začne 27.02.2023.

 

  riaditeľka MŠ

 

 

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % vašich daní Rodičovskému združeniu pri Materskej škole Močenok.

Poukázaním 2% nam pomôžete skvalitniť výchovno - vzdelávací proces v materskej škole. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie šatňových skriniek a detských ihrísk do areálu materskej školy.

Ako postupovať?

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ:

 • Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Tlačivo s vyplnenými údajmi Rodičovského združenia si môžete stiahnuť tu:
 • stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní z 2% dane.

Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Rodičovské združenie pri Materskej škole  Močenok

Identifikačné číslo (IČO/SID):

000042116627

 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, prípadne ich môžete odovzdať v MŠ a my ich doručíme na daňový úrad.

 

Ak si daňové priznanie podávate sami:

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Rodičovské združenie pri Materskej škole  Močenok

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Vinohradská 1595/3, 951 31 Močenok

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

000042116627

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Ak ste  právnická osoba:

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Rodičovské združenie pri Materskej škole  Močenok

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Vinohradská 1595/3, 951 31 Močenok

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

000042116627

 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov


 

 

OZNAM O ZMENE VÝŠKY STRAVNÉHO

 

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Močenok č. 06/2022

sa s účinnosťou od 01.01.2023

 upravuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravínstravné nasledovne:

 1,90 Eur na deň / na dieťa

(desiata 0,45 Eur, obed 1,10 Eur, olovrant 0,35 Eur)

 

Dospelí stravníci /obed/  2,20 Eur na deň

 

                              Ing. Martina Berkešová

                                 vedúca školskej jedálne

 

OZNAM

Riaditeľstvo materskej školy v Močenku oznamuje všetkým rodičom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre bude prevádzka v materskej škole prerušená od utorka 20.12.2022 do štvrtku 22.12.2022 z dôvodu zvýšeného výskytu chrípky a chrípke podobných ochorení u detí navštevujúcich materskú školu.

Riaditeľka MŠ

RÚVZ - Rozhodnutie o prerušení prevádzky MŠ.pdf (223399)

Vážení rodičia,

pozývame Vás na plenárne zasadnutie Rodičovského združenia, ktoré sa bude konať dňa 29.09. 2022 (vo štvrtok) o 16:00 hod. v jedálni MŠ.

Riaditeľka MŠ

Program:

 1. Voľba členov do Rady školy pri MŠ Močenok
 2. Školský poriadok, zadelenie do tried
 3. Hospodárenie RZ
 4. Organizačné pokyny
 5. Stravovanie v MŠ
 6. Diskusia
 7. Záver
Školský poriadok na preštudovanie:  Školský poriadok 2022 - 2023.docx (122050)

 

 

OZNAM

Rozhodnutia o prijatí a neprijatí dieťaťa do MŠ na školský rok 2022 - 2023 budú k dispozícii v materskej škole od 20. júna 2022. Rodičom, ktorí si nevyzdvihnú rozhodnutia osobne v MŠ, budú zaslané poštou.

Počet prijatých žiadostí - 72

Počet prijatých detí - 46

Na základe zvýšeného záujmu o prijatie dieťaťa do MŠ boli prednostne prijaté:

 • deti z Obce Močenok, ktoré dosiahli päť rokov veku do 31. augusta 2022 a predprimárne vzdelávanie bude pre ne povinné,
 • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (6 ročné deti, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť),
 • z kapacitných dôvodov –deti z Močenku, deti zamestnaných rodičov a deti prednostne podľa veku.
Riaditeľka MŠ

 

PONDELOK – 30. máj 2022:  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MŠ

 • Miesto: 1. trieda – Trieda Trpaslíkov a 2. trieda – Trieda Námorníkov
 • Čas: od 10:00 hod. do 11:00 hod
 • Program: spoznávanie prostredia tried materskej školy,  pedagogického personálu, podmienok, režimu dňa...

 

UTOROK – 31. máj 2022 Divadelné predstavenie Divadla na hojdačke - z dôvodu ochorenia hercov sa neuskutoční. 

 • Miesto: MŠ
 • Čas: od 9:00 hod

 

STREDA – 1. jún 2022: „POLICAJTI  A HASIČI V MŠ“

 • Miesto: areál MŠ
 • Čas: 9:25 hod
 • Program: prezentácia náplne práce profesie policajt, hasič, policajneja hasičskej techniky

 

ŠTVRTOK – 2. jún 2022:  EXKURZIA V POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE MOČENOK

 • Miesto: Poľnohospodárske družstvo Močenok
 • Čas: od 9:30 hod – do cca 11:00 hod (postupne po dvoch triedach)
 • Program: poznávanie poľnohospodárskych strojov, ich účel, odovzdanie nakreslených, namaľovaných obrázkov poľnohospodárskych strojov deťmi

 

PIATOK – 3. jún 2022: „HASIČI V MŠ“

 • Miesto: Areál MŠ Močenok
 • Čas: od 9:30 hod – postupne po jednotlivých triedach od 1. tr. , po 15 min. intervaloch
 • Program: oboznámenie sa s technikou požiarnikov, s náplňou práce, súťaže

                                „NOC V škôlke" – 6. trieda

 • Miesto: MŠ Močenok
 • Čas:
 • Program

 

PONDELOK – 6. jún 2022Exkurzia v záhrade kaštieľa Komunity Kráľovnej pokoja Močenok

 • Miesto: okolie kaštieľa
 • Čas: od 9:00 hod. do 12:00 hod.
 • Predpokladaný program: spoznávanie - architektúra, chov zvierat, prírodné krásy, relax...

 

 

UTOROK – 7. jún 2022"KOVÁČ - SERVIS v MŠ"

 • Miesto: Areál MŠ Močenok
 • Čas: od 9:00 hod.
 • Program: skákacie hrady, cukrová vata, maľovanie na tvár, dopravné prostriedky /autá/ na baterky...

 

STREDA – 8. jún 2022 "Športové dopoludnie v prírode"

 • Miesto: FŠ Močenok, Vinohrady... (podľa voľby jednotlivých tried)
 • Čas: od 9:00 hod.
 • Program: súťaž v športových disciplínach

ŠTVRTOK – 9. jún 2022 - Fotografovanie ku koncu školského roka

 

PIATOK – 10. jún 2022 - Výlety do prírody – individuálne, podľa plánu tried

                                    

 

ŠTVRTOK - 23. jún 2022 - Bábkové divadlo LUSKÁČIK

                                        ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA VITIS (deti 5 – 6 ročné)

PIATOK - 24. jún 2022 - NOC v Škôlke - 5. trieda

 

OZNAM O ZÁPISE DO MŠ

Riaditeľstvo Materskej školy v Močenku oznamuje,

 že zápis detí na školský rok 2022/2023 sa bude konať v dňoch

 od 9. do 13. mája 2022

v Materskej škole na ulici Vinohradská č. 1595/3 Močenok.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

 • osobne : v čase od 10:00 do 15:00 hod. v budove MŠ,  

               S DODRŽIAVANÍM HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ

 • elektronicky: prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy

                                                      alebo emailu: msmocenok1@gmail.com

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

Do materskej školy budú prijaté deti

 • na základe žiadosti, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a  obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní,
 • od troch rokov veku, výnimočne, ak to kapacita MŠ dovolí, aj deti od dvoch rokov. 

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie dieťaťa do MŠ budú prednostne prijaté:

 • deti z Obce Močenok, ktoré dosiahli päť rokov veku do 31. augusta 2022 a predprimárne vzdelávanie bude pre ne povinné,
 • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (6 ročné deti, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť),
 • z kapacitných dôvodov – súrodenci už prijatých detí, deti zamestnancov MŠ v Močenku, deti zamestnaných rodičov a deti prednostne podľa veku.

Postup pri prihlasovaní dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

 • Na webovej stránke MŠ - materskaskolamocenok.webnode.sk – sú k dispozícii Tlačivá na stiahnutie – /viď pod textom - ŽIADOSŤ o prijatie dieťaťa do MŠ 2022-23/ a v na bočnej lište - Tlačivo na stiahnutie - Tlačivá k Zápisu – Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2022-23
 
 1. Žiadosť vyplňte a prineste osobne do MŠ v dňoch zápisu alebo odošlite elektronicky na email MŠ – msmocenok1@gmail.com  , alebo prostredníctvom elektronickej schránky (elektronickým dokument s autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom).
   
 2. Ak nemáte možnosť vytlačiť si žiadosť pre osobné doručenie z webovej stránky, je Vám k dispozícii v materskej škole.
 3. Rozhodnutia o prijatí budú vydané do 15. júna 2022. Bližšie informácie o preberaní rozhodnutí Vás budeme informovať prostredníctvom oznamu na webovej stránke MŠ.
 4. Ak Vaše dieťa, na základe odporúčania Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP), nenastúpi od 1.9.2022 do základnej školy ale bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole – je potrebné čo najskôr predložiť riaditeľke:
 • Písomný súhlas z CPPPaP
 • Písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
 • Informovaný súhlas rodiča

               Na základe týchto dokladov vydá riaditeľka Rozhodnutie o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

 

Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy

Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2022 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2022 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. Ak sa ale rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať a k žiadosti musí priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku

Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do31. augusta 2021, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Spádová materská škola

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok; ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča.

Rozhodnutie riaditeľa materskej školy

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. Odporúča sa, aby riaditeľ školy písomne oznámil zriaďovateľovi počet prijatých detí a počet neprijatých detí (bez osobných údajov jednotlivých detí). Ak riaditeľ materskej školy prijme dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné z inej obce, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.

 

Vážení rodičia!

Na základe výsledkov prieskumu záujmu o dochádzku počas veľkonočných školských prázdnin zriaďovateľ – obec Močenok, rozhodol o prerušení prevádzky materskej školy

od 14.04.2022 do 19.04.2022.

Prevádzka začne 20.04.2022 (streda).

 

  riaditeľka MŠ

 

Milí rodičia!

Ak máte záujem o foto Vášho dieťaťa s jarnou tematikou - fotografovanie sa uskutoční v pondelok 4.4.2022 od 8:30 hod.v MŠ.

Vážení rodičia!

Na základe výsledkov prieskumu záujmu o dochádzku počas vianočných školských prázdnin zriaďovateľ – obec Močenok, rozhodol o prerušení prevádzky materskej školy

od 20.12.2021 do 07.01.2022.

Prevádzka začne 10.01.2022.

  Riaditeľka MŠ

 

Obec Močenok - povolenie prerušenia prevádzky.pdf (172080)

OZNAM

Na základe nahlásenia pozitívneho dieťaťa na ochorenie COVID-19 v 1. triede bude vyučovací proces v tejto triede prerušený na 10 dní, t.j do 12.12.2021. Obnovenie prevádzky bude 13.12.2021.

 

Riaditeľka MŠ

Poučenie o nariadení karantény

RÚVZ so sídlom v Nitre  o d p o r ú č a  Materskej škole Močenok, Vinohradská 1595/3, 951 31 Močenok, IČO: 37960865 p r e r u š i ť  prezenčné v y u č o v a n i e   v zariadení pre deti a mládež – v 1.triede Materskej škole Močenok, Vinohradská 1595/3, 951 31 Močenok od 06.12.2021 do 12.12.2021 (vrátane) na základe hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19. Prerušenie prezenčného vyučovania v danej triede ako opatrenie na predchádzanie ochoreniam je nevyhnutné plniť ihneď, dňom doručenia tohto oznámenia.

 

            Poučenie všetkých osôb, vrátane zákonných zástupcov deti:

 • všetky osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 dňa 02.12.2021, t. j. deti z 1.triedy a určený zamestnanec školy SÚ povinní dodržiavať karanténne opatrenia.

 

            Nariadené karanténne opatrenia u osôb z uvedeného zariadenia pre deti a mládež sa končia:

 1. v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, t.j. test najskôr dňa 07.12.2021, karanténa sa končí uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, t. j. posledným dňom karantény je deň 09.12.2021 (vrátane).
 2. ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, karanténa sa končí uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, t.j. posledným dňom karantény je deň 12.12.2021 (vrátane).
 3. v prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.

Zákonní zástupcovia detí a zamestnanci uvedeného zariadenia pre deti a mládež, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v uvedenej škole sú povinní sledovať zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a bezodkladne sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

 

Poučenie pre osoby v karanténe.docx (15152)

ORGANIZAČNÉ POKYNY SÚVISIACE SO VSTUPOM DO MŠ OD 29.11.2021

 

Na základe aktualizovaného školského semafora, je "Vstup cudzím osobám, ktorými sú aj zákonní zástupcovia (rodičia), do priestorov školy a školského zariadenia zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Pri vstupe do budovy od 29.11.2021 Vás prosíme o predloženie:

1. dokladu o očkovaní

Osoba kompletne zaočkovaná je osoba:
a) najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V),
b) najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),
c) najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

alebo

2. dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

 

V prípade, že sa zákonný zástupca nevie preukázať hore uvedenými dokladmi, nemôže vstúpiť do priestorov MŠ. Je možnosť, že Vaše dieťa odovzdá triednej učiteľke niekto z rodiny, známy, kto spĺňa podmienky na vstup. Ďalšou možnosťou je, že dieťa pri vchode preberie jedna z poverených osôb (riaditeľka, upratovačka), ktorá bude kontrolovať doklady pri vstupe. V tomto prípade Vás prosím, aby ste s dieťaťom odovzdali aj potvrdenie o bezpríznakovosti, ak Vaše dieťa malo prerušenú dochádzku do MŠ 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).

Aby sme organizačne zvládli preberanie detí z MŠ, prosíme Vás v prípade, že nespĺňate podmienky na vstup do MŠ, aby Vaše dieťa vyzdvihol, na základe splnomocnenia, niekto z rodiny, známy..., ktorý spĺňa požadované podmienky. Ak nemáte túto možnosť, potom telefonicky požiadate triednu učiteľku, aby sa Vaše dieťa oblieklo, prezulo a prišlo k východu z budovy MŠ, kde bude dohliadať preberanie dieťaťa prevádzková zamestnankyňa, kde podpíšete prevzatie.

 

Milí rodičia, prosíme Vás v tejto náročnej situácii o spoluprácu v dodržiavaní uvedených požiadaviek.

Riaditeľka MŠ Mgr. Soňa Hippová

 

Školský semafor - aktualizovaný 26.11.2021

 
Dňa 26. 11. 2021 (piatok) bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a zverejnenia nového rozhodnutia ministra, ktoré reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19

 

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

 

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 24.11.2021

Vyhláška 261 k obmedzeniam hromadných podujatí

vyhlaska_261.pdf (233635)

 

Vyhláška 262 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

vyhlaska_262.pdf (231903)

 

Vyhláška 263 k obmedzeniam prevádzok

vyhlaska_263.pdf (238356)

 

Vyhláška 264 k pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

vyhlaska_264.pdf (205695)

 

 

OZNAM

Na základe nahlásenia pozitívneho dieťaťa na ochorenie COVID-19 v 3. a 6. triede bude vyučovací proces v týchto triedach prerušený na 10 dní. S ďalšími pokynmi sa môžete oboznámiť v Nariadeniach vydaných RÚVZ v Nitre.

 

Riaditeľka MŠ


Nariadenie RÚVZ - 3. trieda MŠ Močenok.pdf (100816)
Nariadenie RÚVZ - 6. trieda MŠ Močenok.pdf (100160)

 

INFORMÁCIA O UKONČENÍ KARANTÉNY DETÍ 3. a 6. TRIEDY

Regionálny úrad so sídlom v Nitre o d p o r ú č i l  Materskej škole  p r e r u š i ť prezenčné v y u č o v a n i e  v  3. triede od 22.11.2021 do 29.11.2021 (vrátane), na základe hlásenia osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19, ktorou bolo dieťa 3.triedy a  v 6. triede od 22.11.2021 do 28.11.2021 (vrátane).

Nariadené karanténne opatrenie sa končí:

- Ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, karanténa sa končí uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, t. j. posledným dňom karantény v 3. triede je deň 29.11.2021 (vrátane) a v 6. triede 28.11.2021 (vrátane).

Prezenčné vzdelávanie začne v 6. triede dňa 29.11.2021 (pondelok) a v 3. triede dňa 30.11.2021 (utorok).

- V prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, posúdiť spôsobilosť na ukončenie karantény môže iba všeobecný lekár.

OZNAM O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY MŠ:

Vážení rodičia!

Na základe výsledkov prieskumu záujmu o dochádzku počas jesenných školských prázdnin zriaďovateľ – obec Močenok, rozhodol o prerušení prevádzky materskej školy

od 28.10.2021 do 29.10.2021.

Prevádzka začne 02.11.2021 (utorok).

 

  riaditeľka MŠ

DETI Z MŠ ZAPOJENÉ DO TANEČNEJ SÚŤAŽE

Začalo 2. kolo hlasovania, v ktorom môžete podporiť tanečné video detí z našej materskej školy. Do tohto kola postúpilo 30 tanečných videí s najväčším počtom hlasov. Rozhodnite svojim HLASOM o 3 tanečných videách, ktoré postúpia do finále v SND!!!


Detičky z našej MŠ postúpili do 2. kola aj vďaka Vám - hlasujúcim. K účasti do finále však potrebujú ďalšie hlasy. Ak ste ešte za ne nehlasovali, zahlasujte, prosíme a kopírujte a šírte celý tento príspevok. Hlasovať sa dá len do 29.5. cez: https://www.schooldance.sk/videa/tango.html
Jednoduchý postup pri hlasovaní:
1. Kliknete na link vyššie, otvorí sa video v novom okne
2. Pod videom kliknete na "HLASUJ CEZ FACEBOOK"
3. Kliknete na OK

Skopírujte celý tento príspevok a šírte, prosím ďalej (ak dáte len "zdieľať", nezobrazí sa link a tak vaši známi nemajú ako hlasovať).

Ďakujeme za každý hlas"

https://www.schooldance.sk/videa/tango.html

 

 

 

 

 

OZNAM ZRIAĎOVATEĽA - VÝZVA PRE RODIČOV: stravovanie v školských jedálňach od 1. 9. 2021

Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku materských škôl, tzv. predškolákov tak, ako sme ho poznali doteraz, no v MŠ bude dobiehať podľa pôvodných pravidiel do konca augusta 2021.

Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie - vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania, žiadame rodičovskú verejnosť o súčinnosť a spoluprácu pri evidencii a sumarizácii údajov, z ktorých následne pripravíme podklady na schválenie potrebnej výšky príspevku (dotácie) v ÚPSVR pre školský rok 2021/2022. Bez takejto vzájomnej spolupráce sa nám to však nepodarí.

Dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

 • na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
 • na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu.

 

Z dôvodu letných prázdnin a čerpania dovoleniek zamestnancov v ZŠ a MŠ, žiadame rodičov, ktorí spadajú do okruhu, aby  sa najneskôr do 30.7.2021 dostavili na sociálne oddelenie Obecného úradu Močenok.

Oznamujeme rodičom (zákonným zástupcom), že rozhodnutia o prijatí – neprijatí dieťaťa do MŠ na školský rok 2021/2022 si môžu vyzdvihnúť osobne v materskej škole od 14.06.2021 (pondelok) v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.

riaditeľka MŠ

OZNAM O ZÁPISE DO MŠ

Riaditeľstvo Materskej školy v Močenku oznamuje,

 že zápis detí na školský rok 2021/2022 sa bude konať v dňoch

 od 10. do 14. mája 2021

v Materskej škole na ulici Vinohradská č. 1595/3 Močenok.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

 • osobne : v čase od 10:00 do 15:00 hod. v budove MŠ,  

               BEZ OSOBNEJ PRÍTOMNOSTI DETÍ A S DODRŽIAVANÍM

               HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ,

 • elektronicky: prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy alebo emailu: msmocenok1@gmail.com

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

Do materskej školy budú prijaté deti na základe prijatej žiadosti, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a  obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, od troch rokov veku, výnimočne, ak to kapacita MŠ dovolí, aj deti od dvoch rokov. V prípade zvýšeného záujmu o prijatie dieťaťa do MŠ budú prednostne prijaté:

 • deti z Obce Močenok, ktoré dosiahli päť rokov veku do 31. augusta 2021 a predprimárne vzdelávanie bude pre ne povinné,
 • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (6 ročné deti, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť),
 • z kapacitných dôvodov – súrodenci už prijatých detí, deti zamestnancov MŠ v Močenku, deti zamestnaných rodičov a deti prednostne podľa veku.

Postup pri prihlasovaní dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

 • Na webovej stránke MŠ - materskaskolamocenok.webnode.sk – sú k dispozícii Tlačivá na stiahnutie – Tlačivá k Zápisu – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a Čestné vyhlásenie pre zber údajov.
 1. Žiadosť a Čestné vyhlásenie vyplňte a odošlite elektronicky na email MŠ – msmocenok1@gmail.com  alebo prineste osobne v dňoch zápisu.
 2. Ak nemáte možnosť vytlačiť si žiadosť z webovej stránky, môžete si prísť pre tlačivá osobne v dňoch zápisu.
 3. Rozhodnutia o prijatí budú vydané do 15. júna 2021. Bližšie informácie o preberaní rozhodnutí Vás budeme informovať prostredníctvom oznamu na webovej stránke MŠ.
 4. Ak Vaše dieťa, na základe odporúčania Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP), nenastúpi od 1.9.2021 do základnej školy ale bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole – je potrebné čo najskôr predložiť riaditeľke:
 • Písomný súhlas z CPPPaP
 • Písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
 • Informovaný súhlas rodiča

               Na základe týchto dokladov vydá riaditeľka Rozhodnutie o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

 

Usmernenie k prijímaniu detí do materskej školy

Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. 08. 2021 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky od 1. septembra 2021 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie. Ak sa ale rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať a k žiadosti musí priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku

Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do31. augusta 2021, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Spádová materská škola

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská škola“), ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok; ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča.

Rozhodnutie riaditeľa materskej školy

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do15. júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.(t. j. pre školský rok 2021/2022 do 15. júna 2021). Odporúča sa, aby riaditeľ školy písomne oznámil zriaďovateľovi počet prijatých detí a počet neprijatých detí (bez osobných údajov jednotlivých detí). Ak riaditeľ materskej školy prijme dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné z inej obce, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.

Vážení rodičia!

V zmysle novej vyhlášky ÚVZ č. 200/2021, ktorá nahrádza doteraz platnú vyhlášku ÚVZ č. 197/2021

(celé znenie vyhlášky na stiahnutie):

 https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_200.pdf

 

v okresoch v 1. a 2. stupni varovania sa od 3. mája 2021 doterajšie pravidlá pre vstupy do prevádzok rušia, teda: nebude sa pri vstupe vyžadovať negatívny test od sprevádzajúcej osoby dieťaťa. Zároveň nebude potrebné dokladať potvrdenie o negatívnom teste jedného zo zákonných zástupcov alebo o výnimke z testovania - zákonný zástupca vyplní len ,, Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti" .

 

Vyhlásenie Z.z. o bezinfekčnosti dieťaťa.docx (17941)

Tlačivo podpíšete ráno pri odovzdávaní dieťaťa.

 

OZNAMUJEME ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM,

že prevádzka Materskej školy bude na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu, uznesenia Vlády SR a rozhodnutia zriaďovateľa

OD 12.4.2021 DO 16.4.2021  PRE VŠETKY DETI - BEZ OBMEDZENIA.

Podmienkou nástupu dieťaťa je negatívny výsledok testu jedného zákonného zástupcu, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti a predloženie Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu dieťaťa.

 

Na stiahnutie:

11a-ČV ZZ.docx (22,9 kB)

 

OZNAM pre rodičov detí, ktoré sa chystajú na zápis do 1. ročníka ZŠ

Termín zápisu ako aj spôsob nájdete na stránke ZŠ v Močenku. V prípade, ak sa rodič, na základe konzultácií s triednou učiteľkou v MŠ, rozhodne o odklad povinnej školskej dochádzky v ZŠ, je povinný zapísať dieťa v ZŠ a predložiť potrebné doklady k odkladu:

1. potvrdenie z Centra pedagogicko-psychologickeho poradenstva a prevencie

2. potvrdenie od pediatra (detského lekára)

3. informovaný súhlas zákonného zástupcu

Vážení rodičia!

Na základe výsledkov prieskumu záujmu o dochádzku počas veľkonočných školských prázdnin zriaďovateľ – obec Močenok, rozhodol o prerušení prevádzky materskej školy

od 01.04.2021 do 06.04.2021.

Prevádzka začne 07.04.2021 (streda).

Ďalej informujeme, že doklad o negatívnom teste na Covid-19, môžu rodičia predložiť učiteľke až do konca týždňa (do 9.4.2021) po testovaní v Močenku. Nie je potrebné sa ísť testovať mimo obce. Prevádzka do 9.4.2021 bude zatiaľ  prednostne pre deti zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a pre deti 5 - 6 ročné (5. a 6. trieda). O prípadnej zmene Vás budeme informovať.

riaditeľka MŠ

 

MŠ - prerušenie prevádzky, veľkonočné prázdniny.pdf (174771)

 

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre zo dňa 18.03.2021, bude prevádzka strednej triedy MŠ (deti z 3. a 4. triedy) prerušená od 19.03.2021 do 01.04.2021.

Z uvedeného dokumentu vyplýva povinnosť riaditeľa poučiť zákonných zástupcov dotknutých detí o dodržiavaní karanténnych opatrení. Všetky informácie im boli doručené na emailovú adresu.

Údaje o deťoch, ktoré nenavštevujú MŠ nahlasujeme na konci každého mesiaca Sociálnej poisťovni na účely pandemickej OČR. (Týka sa to aj detí z ostatných tried, nakoľko nemôžu navštevovať MŠ z dôvodu naplnenosti otvorených tried).

 

Rozhodnutie RÚVZ o zákaze prevádzky strednej triedy:

RÚVZ - Rozhodnutie.pdf (0)

 

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

uchádzame sa u Vás o 2 % dane z príjmu s cieľom využiť ich na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu v materskej škole - zakúpením detských ihrísk do areálu materskej školy.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu ochotu a priazeň, Vašu podporu si veľmi vážime.

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby3.pdf (158152)

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

§ 1

Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení

 1. Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona sa v období od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok; tým nie sú dotknuté obmedzenia prevádzok podľa osobitného predpisu.1 ) 2
 2. Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:
 1. príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
 2.  osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára 2021,
 3. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 4. osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021,
 5. osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 6. osoby nad 65 rokov veku,
 7. dieťa do desiatich rokov veku,
 8. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 9. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 10. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 11. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 12. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 13. osobu, ktorá bola počas dní 18. januára 2021 až 26. januára 2021 v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
 14. vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov ,zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 15. vstup osoby do lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti,
 16. vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným,
 17. vstup do zariadenia za účelom vykonania RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 18. vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19,
 19. vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej osoby,
 20. vstup do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, pokiaľ osobitný predpis2)3neustanovuje inak,
 21. vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do základnej školy,
 22. vstup dieťaťa a žiaka do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 23. vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy,
 24. vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín od vstupu,
 25. osobu dostavujúcu sa na orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní,
 26. osobu dostavujúcu sa na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

 1. Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

 

 1. Predloženie dokladu podľa § 1 ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. c), d), h) až m) potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke vydaným podľa obdobnej prílohy vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

 

 1. Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke podľa § 1 ods. 4 možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. h) až l) písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v Slovenskej republike, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.
Celá vyhláška na stiahnutie:

Aktuálne tlačivo na stiahnutie: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Vyhlásenie o bezinfekčnosti.docx (16891)

Z usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 8.11.2020 k opatreniam v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ vyplýva, že

 1. pri vstupe do vnútorných a vonkajších priestorov školy je potrebné aj naďalej sa preukazovať oprávnením na vstup do priestorov podľa vyhlášky č. 21,
 2. podľa § 1 ods. 3a 4a § 2 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 21 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo iným dokladom preukazujúcim oprávnenie na vstup do priestorov, ktoré môže vo vybraných prípadoch nahradiť potvrdenie o výnimke podľa prílohy vyhlášky č. 21 alebo vyhlášky č. 16.
 3. Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 21 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.
 4. Pri návrate do materskej školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti:

17849.pdf (428769)

 1. Dieťa v materskej škole, ktoré sa nezúčastnilo testovania, má podľa § 1 ods.2 písm. g) au) vyhlášky č. 21 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti.
 2. V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec ani dieťa nenavštevujú materskú školu.
 3. Ak je dieťa v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.
 4. V prípade, ak malo dieťa pozitívny test, materská škola postupuje v súlade s odporúčaniami Manuálu pre daný typ školy a po konzultácií s miestne príslušným RÚVZ, trieda prejde do povinnej izolácie na obdobie, ktoré odporučí RÚVZ (spravidla 10 dní). Pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predloží potvrdenie od lekára.

Mgr. Soňa Hippová, riaditeľka

 

OZNAM

o zákaze vstupu a o výnimkách zo zákazu vstupu do budovy materskej školy

 Podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v súlade s § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa z dôvodu ochrany života a zdravia

v období od 9. novembra 2020 05:00 hod. do 15. novembra 2020 01:00 hod. je zakázané

všetkým osobám okrem územných obvodov okresov Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina s výnimkou osôb podľa § 1 ods. 2 a zamestnancov podľa § 2 ods. 2 vyhlášky vstupovať do vnútorných a vonkajších prevádzkových priestorov a na pracoviská.

 Zákaz podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 21/2020 ÚVZ sa nevzťahuje na:

 1. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 2. osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 3. príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
 4. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaným od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020,
 5. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 6. osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 23. októbra 2020,
 7. dieťa do desiatich rokov veku,
 8. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 9. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 10. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 11. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 12. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 13. osobu, ktorá mala v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
 14. vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 15. vstup osoby do lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti,
 16. vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným,
 17. vstup do zariadenia za účelom vykonania RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 18. vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19 subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky,
 19. vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej alebo príbuznej osoby,
 20. vstup do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný pokiaľ osobitný predpis13 neustanovuje inak,
 21. vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch, do základnej školy,
 22. vstup dieťaťa a žiaka do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 23. vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy,
 24. vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín od vstupu,
 25. osobu, ktorá je alebo bola v čase od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020 vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody a preukáže sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 zabezpečovaným Zborom väzenskej a justičnej stráže.

 

Zákaz podľa § 2 ods. 2 vyhlášky č. 21/2020 ÚVZ sa nevzťahuje na:

 1. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 2. osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“,
 3. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaným od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020,
 4. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 5. osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 23. októbra 2020,
 6. dieťa do desiatich rokov veku,
 7. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 8. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 9. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 10. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 11. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 12. osobu, ktorá mala v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
 13. osobu, ktorá je alebo bola v čase od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020 vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody a preukáže sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 zabezpečovaným Zborom väzenskej a justičnej stráže.

Vážení rodičia!

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“, ktoré vydalo v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020

žiadam zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú školu aby:

 • v prípade ak zákonný zástupca, dieťa alebo osoba s ktorou žijú v spoločnej domácnosti obdržali pozitívny výsledok antigénového testu, dodržiavali 10-dňovú izoláciu (§ 1 vyhlášky č.15 ÚVZ z 29. októbra 2020),
 • v prípade negatívneho testu vstupovali do vnútorných a vonkajších priestorov materskej školy až po tom, ako sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku testu (§ 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č.16 ÚVZ z 30. októbra 2020)

Podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16.

V prípade, že sa zákonný zástupca nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. MŠVVaŠ SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

Pri návrate do materskej školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti - 17778.pdf (427124)

 

Ďalšie výnimky a podmienky súvisiace s testovaním nájdete v nasledovnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva:

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa z 30. októbra 2020: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_12_2020.pdf

 

Mgr. Soňa Hippová, riaditeľka

OZNAM

Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem vyzdvihnúť veci svojich detí z MŠ, že tak majú možnosť urobiť v dňoch

26. a 27. mája 2020 (utorok, streda) v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod.

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

Čestné vyhlásenie pre zber údajov.odt (15872)

suhlas_zakonneho_zastupcu.odt (27336)

ŽIADOSŤ o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.doc (22528)
 

 

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

Do materskej školy v školskom roku 2020/2021 prijmeme deti od 2,5 – 6 rokov. V prípade zvýšeného záujmu o prijatie do MŠ riaditeľka prednostne prijme:

 • deti, ktoré dovŕšili 5 rokov,
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • z kapacitných dôvodov sa prijímajú deti prednostne podľa veku

V súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2020/10610:1A1030, podľa §150 ods.8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 1. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí, odporúča sa komunikácia elektronickou formou
 2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa, zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt

Postup pri prihlasovaní dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

 1. Na webovej stránke MŠ - materskaskolamocenok.webnode.sk – sú k dispozícii Tlačivá na stiahnutie – Tlačivá k Zápisu – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a Čestné vyhlásenie pre zber údajov
 2. Žiadosť a Čestné vyhlásenie vyplňte a odošlite elektronicky na email MŠ – msmocenok@stonline.sk alebo prineste osobne v dňoch zápisu
 3. Ak nemáte možnosť si vytlačiť žiadosť z webovej stránky, môže si prísť pre tlačivá osobne v dňoch zápisu
 4. V súlade s okolnosťami Vás budeme informovať o ďalšom postupe.

 


Rozhodnutie o prijimaní detí do MS_FINALNE-1.docx (65166)

OZNAM PRE RODIČOV

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu zo dňa 12. marca 2020 bude prevádzka materskej školy v Močenku prerušená od pondelka 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Cieľom tohto opatrenia je ochrana zdravia detí, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Na základe viacero usmernení týkajúcich sa opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID – 19  je všetkým odporúčané, aby dodržiavali karanténne opatrenia a nezdržiavali sa na úradoch a v priestoroch s veľkými skupinami ľudí.

Riaditeľka MŠ

Vážení rodičia,

aj v tomto roku máte možnosť poukázať 2% dane občianskemu združeniu Rodičovské združenie pri Materskej škole, ul. Vinohradská 1595/3, 951 31 Močenok.

Postup pri poukazovaní 2% dane je nasledovný:

 1. Od pani učiteľky v triede alebo na stránke MŠ – materskaskolamocenok.webnode.sk  získate potrebné tlačivo:
 • tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do  výšky 2% zaplatenej dane
 1. Osoby, ktoré sú zamestnané, požiadajú svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2018 a následne ho požiadajú o vyplnenie tlačiva: „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“. Toto tlačivo spolu s podpísaným tlačivom „Vyhlásenie o poukázaní sumy do  výšky 2% zaplatenej dane “ prinesú naspäť do MŠ a naša organizácia to spolu za všetkých rodičov odošle na príslušný Daňový úrad Šaľa. V prípade, ak rodič chce zostať v anonymite,  môže si uvedené tlačivá odoslať na daňový úrad samostatne.
 2. Osoby, ktoré si individuálne podávajú Daňové priznanie z príjmov fyzických osôb, typ A, alebo Daňové priznanie fyzických osôb typ B, alebo Daňové priznanie právnických osôb, údaje o našej organizácii vypíšu priamo v daňovom priznaní a následne daňové priznanie samostatne odošlú na príslušný daňový úrad.

Za Vami poukázané finančné prostriedky vopred ďakujeme!

Tlačivo si môžete otvoriť tu:

 

 

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby2.pdf (154,1 kB)

Vážení rodičia (zákonní zástupcovia detí),

pozývame Vás na plenárne zasadnutie Rodičovského združenia, ktoré sa bude konať dňa

19.09. 2019 (vo štvrtok) o 16:00 hod. v jedálni MŠ.

Riaditeľka MŠ

Začiatok školského roka

Školský rok 2019/2020 sa začína 2.9.2019 t. j. v pondelok riadnou - celodennou prevádzkou.

Deti do materskej školy je potrebné priviesť do 8:00 hod. a priniesť im  prezúvky a pyžamko.

 V prípade, že dieťa do MŠ v pondelok nepríde zo zdravotného alebo iného dôvodu, môžete ho odhlásiť zo stravy do 8:00 hod. na tel. čísle 0948 545 633. V nasledujúce dni už bude potrebné nahlásiť neprítomnosť a odhlásenie zo stravy deň vopred do 14:00 hod. Ak dieťa ochorie po tomto čase, stravu bude mať zabezpečenú a rodič si ju môže vyzdvihnúť v čase obeda v MŠ.

Zoznam detí, zadelenie do triedy a organizácia tried sú zverejnené vo vstupnej miestnosti materskej školy.

Tešíme sa na Vaše deti!

Riaditeľka MŠ

VÁŽENÍ RODIČIA ZAPÍSANÝCH DETÍ!

Rozhodnutia o prijatí - neprijatí Vášho dieťaťa do materskej školy na školský rok 2019 - 2020 si môžete vyzdvihnúť v materskej škole do 27.júla 2019.